Viktiga användarvillkor och avtal


1.1 Tjänster

Tjänsteleverantören ska tillhandahålla alla i den slutliga fakturaväxlade tjänsterna till köparen i enlighet med all undertecknad undertecknade handlingar / sidor och de allmänna villkoren i detta avtal.

1.2 Leverans av tjänsterna

a. Startdatum: Tjänsteleverantören ska påbörja tillhandahållandet av Tjänsterna på det datum då avtalet är mottaget.
b. Slutdatum: Tjänsteleverantören ska slutföra / upphöra med att tillhandahålla Tjänsterna senast / inom det fastställda tidsfristen.
c. Nyckeldatum: Tjänsteleverantören samtycker till att tillhandahålla följande delar av Tjänsterna vid de angivna datumen.

1.3 Pris

d. Tjänsten för tillhandahållande av Tjänsterna är överenskommelse för Tjänstens tillhandahållande av Tjänsterna, och båda parter har kommit överens med signaturer på fakturan.
e. Köparen ska / ska inte betala för Tjänsteleverantörens out-of-pocket utgifter om inte det överenskommits här.

1.5 Betalning

f. Köparen samtycker till att betala priset till Tjänsteleverantören på följande avtalade datum.
g. Tjänsteleverantören ska fakturera köparen för de tjänster som den har lämnat till köparen varje vecka / månad / efter slutdatumet.
h. Köparen ska betala sådana fakturor inom 14 dagar efter mottagandet från Tjänsteleverantören.
jag. Metoden för betalning av Köparens pris till Tjänsteleverantören ska ske med hjälp av banköverföring eller kreditkortsbetalningsmetod.
j. Eventuella avgifter som betalas enligt detta avtal är exklusive eventuella tillämpliga skatter, avgifter eller liknande belopp som bedöms av någon statlig enhet som uppstår till följd av tillhandahållandet av Tjänsterna av Tjänsteleverantören till Köparen enligt detta Avtal och sådana skall betalas av Köparen till Tjänsteleverantören förutom alla andra avgifter som ska betalas här nedan.

2.1 Immateriella rättigheter

Tjänsteleverantören samtycker till att ge köparen en regelbunden licens som tillåter köparen att använda och endast använda de tjänster, element och material som skapats för köparen och som en del av de köpta tjänsterna. För mer information och om tredje parts immateriella rättigheter som används för att tillhandahålla tjänsten, var vänlig vänligen skicka oss en förfrågan före eller efter att du köpt våra tjänster. Någon form av inköpta tjänster eller delar av tjänsterna kan inte återanvändas, kopieras eller distribueras utanför detta avtal. I denna paragraf 2.1 avses med “Material” de material, i vilken form som helst, som Tjänsteleverantören använder för att tillhandahålla Tjänsterna och produkter, system, program eller processer, i vilken form som helst, som tillhandahålls av Tjänsteleverantören enligt denna överenskommelse.

2.2 Garanti

a. Tjänsteleverantören representerar och garanterar att:
i. Det kommer att utföra Tjänsterna med rimlig omsorg och skicklighet. och
ii. Tjänsterna och materialet som tillhandahålls av Tjänsteleverantören till köparen enligt detta avtal kommer inte att kränka eller kränka någon immateriell äganderätt eller annan rättighet för någon tredje part.

2.3 Term och uppsägning

a. Detta avtal träder i kraft från och med dagen och fortsätter, såvida det inte längre upphört i enlighet med punkt 2.3 b, fram till Slutdatumet.

b. Vardera parten kan säga upp detta avtal genom skriftlig uppsägning om

c. den andra strider mot någon väsentlig skyldighet i detta avtal, som inte kan lösas (om detsamma kan lösas) inom 30 dagar efter skriftligt meddelande från den andra parten att göra det. eller

ii. ett frivilligt arrangemang godkänns, en konkurs eller en administrativ order görs eller en mottagare eller administrativ mottagare utses över någon av den andra partens tillgångar eller ett företag eller en resolution eller en framställan för att avveckla den andra parten ges eller presenteras (annat än för sammanslagning eller återuppbyggnad) eller ett liknande förfarande i det land där någon part är inkorporerad eller om det uppstår några omständigheter som ger domstolen eller en borgenär rätt att utse en mottagare, administrativ mottagare eller administratör eller att lägga fram en ansökan om likvidation eller göra en likvidationsorder gentemot den andra parten.

d. [Endast för europeiska köpare och serviceleverantörer] Om köparen är en konsument och distributionsförsäljningsdirektivet (97/7 / EG) (“direktivet”) gäller för denna överenskommelse, kan köparen säga upp avtalet inom den relevanta tidsplan som föreskrivs av regler eller lagar i den berörda medlemsstaten som uppfyller kraven i direktivet när det gäller rätten för köparen att dra tillbaka sig från ett kontrakt. Vid uppsägning enligt denna paragraf 2.3 c ska köparens ansvar gentemot tjänsteleverantören vara som föreskrivet i direktivet eller i några förordningar eller lagar som genomför sina krav i de berörda medlemsstaterna.

e. Eventuellt uppsägning av detta avtal (oavsett orsak) påverkar inte någon avtals upphovsrättsliga rättigheter eller skyldigheter eller påverkar den ikraftträdande eller fortsatta ikraftträdandet av någon bestämmelse härom som uttryckligen eller implicit är avsett att komma in i eller fortsätta i tvinga på eller efter en sådan uppsägning.

f. Köparen / Kunden är inte skyldig att ta emot eller begära investeringsbidrag vid “Upphandling av tjänster” uppsägning av köparen / Kunden när som helst närvarande.
2.4 Parternas förhållande

Parterna erkänner och godkänner att Tjänsterna som utförs av Tjänsteleverantören, dess anställda, agenter eller underentreprenörer ska vara oberoende entreprenörer och att inget i denna överenskommelse ska anses utgöra ett partnerskap, joint venture, agenturförhållande eller på annat sätt mellan partierna.

2.5 Sekretess

Ingendera parten kommer att använda, kopiera, anpassa, ändra eller dela med innehav av någon annan information som avslöjas eller på annat sätt kommer till sitt förfogande enligt eller i förhållande till detta avtal och som är konfidentiell. Denna skyldighet gäller inte information som mottagaren kan bevisa var i besittning på det datum den mottagits eller erhölls eller som mottagaren erhåller från någon annan person med god juridisk titel till den eller som är in eller kommer in i det offentliga området annars än genom mottagarens försumlighet eller oaktsamhet eller som utvecklas oberoende av eller för mottagaren.

2.6 Suspension

SuspensionAlla korrespondenser och uppmanas att göras eller erbjudas i förståelse med detta avtal borde vara på engelska. Vi behåller all befogenhet att omedelbart sluta eller begränsa din användning av tjänsterna eller tillgången till innehåll när som helst, utan förvarning eller ansvar, om Woxygen bestämmer efter eget gottfinnande att du har överträtt dessa Villkor, bortse från någon lag, regel eller regelverk….

2.7 Noggrannhet av informationen

Alla uppgifter du skickar till vår databas måste vara korrekta och uppdaterade. Du är ansvarig för all användning av ditt konto.

2.8 Köpinformation

För att göra ett köp måste du följa de orderprocedurer som beskrivs via tjänsten. Prissättning detaljer för tjänster och förfarandena för betalning och leverans visas via tjänsten och kan komma att ändras utan föregående meddelande.

2.9 Ändringar av villkoren

Vi kan, när som helst och efter eget gottfinnande, justera dessa användarvillkor, inklusive vår integritetspolicy, med eller utan förvarning till kunden. En sådan ändring kommer att vara effektiv omedelbart vid öppen inläggning. Din fortsatta användning av vår service och denna webbplats efter en sådan ändring utgör ditt erkännande av dessa justerade villkor.

Woxygen-logotypen och andra Woxygen-märken, grafik, skript, är varumärken som tillhör Woxygen. Inget av Woxygen-varumärkena får kopieras, laddas ner eller utnyttjas på annat sätt.

Kontakta oss

Kontakta oss