Belangrijke overeenkomst met de gebruiksvoorwaarden


1.1 Diensten

De Serviceprovider verstrekt alle in de eindfactuur overeengekomen diensten aan de Koper in overeenstemming met alle ondertekende ondertekende documenten / pagina’s en de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst.

1.2 Levering van de Services

a. Startdatum: De dienstverlener begint met het aanbieden van de Services op de datum waarop deze overeenkomst wordt ontvangen.
b. Voltooiingsdatum: de dienstverlener zal / de diensten leveren / beëindigen tegen / op de overeengekomen deadline.
c. Belangrijkste data: de serviceprovider gaat ermee akkoord de volgende onderdelen van de Services op de aangegeven specifieke data te leveren.

1.3 Prijs

d. Als vergoeding voor de levering van de Services door de Serviceprovider wordt de prijs voor de levering van de Services door beide partijen overeengekomen en ondertekend met handtekeningen op de factuur.
e. De Koper zal de onkosten van de Serviceprovider niet betalen, tenzij dit hier is overeengekomen.

1.5 Betaling

f. De Koper gaat ermee akkoord de Prijs aan de Dienstverlener te betalen op de volgende overeengekomen data.
g. De Serviceprovider factureert de Koper voor de Services die hij wekelijks / maandelijks / na de Voltooiingsdatum aan de Koper heeft verstrekt.
h. De Koper zal dergelijke facturen binnen 14 dagen na ontvangst van de facturen aan de Dienstverlener betalen.
i. De wijze van betaling van de Prijs door de Koper aan de Serviceprovider geschiedt door middel van een bankoverschrijvings- of creditcardbetaalmethode.
j. Eventueel op grond van deze Overeenkomst verschuldigde kosten zijn exclusief alle toepasselijke belastingen, tarifaire toeslagen of andere soortgelijke bedragen die door overheidsinstanties zijn beoordeeld als gevolg van de levering van de Services door de Service Provider aan de Koper onder deze Overeenkomst en die verschuldigd zijn door de Koper aan de Serviceprovider naast alle andere hieronder te betalen kosten.

2.1 Intellectuele eigendomsrechten

De serviceprovider gaat ermee akkoord om de koper een reguliere licentie te verlenen, waarmee de koper de services, elementen en materialen die voor de koper en als onderdeel van de gekochte services zijn gemaakt, kan gebruiken en alleen kan gebruiken. Voor meer informatie en intellectuele eigendomsrechten van derden die worden gebruikt om de service te verlenen, verzoeken wij u vriendelijk om ons een verzoek te sturen vóór of na de aankoop van onze diensten. Alle soorten gekochte services of delen van de services kunnen niet buiten deze overeenkomst worden hergebruikt, gekopieerd of gedistribueerd. Voor de toepassing van deze Clausule 2.1, betekent “Materiaal” de materialen, in welke vorm dan ook, gebruikt door de Dienstverlener om de Diensten en de producten, systemen, programma’s of processen, in welke vorm dan ook, geproduceerd door de Dienstverlener overeenkomstig deze overeenkomst.

2.2 Garantie

a. De serviceprovider vertegenwoordigt en garandeert dat:
i. het zal de Services met redelijke zorg en bekwaamheid uitvoeren; en
ii. de Services en de Materialen die door de Service Provider aan de Koper onder deze Overeenkomst worden verstrekt, zullen geen inbreuk maken op of inbreuk maken op enige intellectuele eigendomsrechten of ander recht van een derde partij.

2.3 Termijn en beëindiging

a. Deze Overeenkomst zal van kracht zijn op de datum hiervan en zal worden voortgezet, tenzij eerder beëindigd overeenkomstig Clausule 2.3 (b), tot de Voltooiingsdatum.

b. Elk van beide partijen kan deze overeenkomst schriftelijk beëindigen als zij:

c. de andere is in overtreding van enige materiële verplichting vervat in deze Overeenkomst, die niet wordt verholpen (als hetzelfde kan worden verholpen) binnen 30 dagen na schriftelijke kennisgeving van de andere Partij om dit te doen; of

ii. een vrijwillige overeenkomst wordt goedgekeurd, een faillissement of een administratief bevel wordt gegeven of een curator of administratief ontvanger wordt benoemd over een van de activa van de andere Partij of een onderneming of een besluit of verzoek tot liquidatie van de andere Partij wordt aangenomen of gepresenteerd (met uitzondering van: met het oog op samenvoeging of reconstructie) of een analoge procedure in het land van oprichting van een van de partijen of in voorkomend geval omstandigheden die het Hof of een schuldeiser het recht geven om een ​​ontvanger, administratief ontvanger of administrateur te benoemen of om een ​​ontbindingsverzoek in te dienen of een ontbindingsorder maken met betrekking tot de andere partij.

d. [Alleen voor Europese kopers en serviceproviders] Als de koper een consument is en de richtlijn inzake verkoop op afstand (97/7 / EG) (de “richtlijn”) van toepassing is op deze overeenkomst, kan de koper deze overeenkomst beëindigen binnen de relevante termijnen die zijn voorgeschreven door de voorschriften of wetten in de desbetreffende lidstaat die de vereisten van de richtlijn ten uitvoer leggen met betrekking tot het recht van de koper om een ​​overeenkomst op te zeggen. In geval van beëindiging in overeenstemming met clausule 2.3 (c), is de aansprakelijkheid van de koper jegens de dienstverlener zoals voorgeschreven in de richtlijn of in eventuele voorschriften of wetten ter uitvoering van zijn vereisten in de relevante lidstaten.

e. Elke beëindiging van deze Overeenkomst (ongeacht de reden) heeft geen invloed op opgebouwde rechten of aansprakelijkheden van een van beide partijen en tast de inwerkingtreding of de voortzetting van een bepaling hiervan die uitdrukkelijk of impliciet is bedoeld om in of kracht op of na een dergelijke beëindiging.

f. De koper / opdrachtgever is niet verplicht om investeringsrestitutie te ontvangen of te vragen in geval van beëindiging van de overeenkomst “overeenkomst van diensten” door koper / opdrachtgever op elk moment.
2.4 Relatie van de partijen

De partijen erkennen en stemmen ermee in dat de door de dienstverlener, zijn werknemers, agenten of onderaannemers verrichte diensten als een onafhankelijke contractant zijn en dat niets in deze overeenkomst wordt beschouwd als een partnerschap, een joint venture, een agentschapsrelatie of anderszins tussen de feestjes.

2.5 Vertrouwelijkheid

Geen van de partijen zal de informatie van de ander die is bekendgemaakt of die anderszins in haar bezit komt onder of in verband met deze overeenkomst gebruiken, kopiëren, aanpassen, wijzigen of delen met een vertrouwelijk karakter. Deze verplichting is niet van toepassing op informatie waarvan de ontvanger kan aantonen dat deze in haar bezit was op de datum waarop deze werd ontvangen of verkregen of die de ontvanger verkrijgt van een andere persoon met een goede wettelijke titel of die zich in het publieke domein bevindt of anderszins bekend is. dan door de standaard of nalatigheid van de ontvanger of die onafhankelijk is ontwikkeld door of voor de ontvanger.

2.6 Suspensie

Alle correspondentie en kennisgeving die moet worden gedaan of aangeboden in overeenstemming met deze Overeenkomst dient in de Engelse taal te zijn. We behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, uw gebruik van de diensten of toegang tot inhoud onmiddellijk te beëindigen of te beperken, als Woxygen naar eigen goeddunken bepaalt dat u deze Voorwaarden hebt overtreden, ongeacht welke wet, regel of regelgeving.

2.7 Nauwkeurigheid van informatie

Alle gegevens die u in onze database invoert, moeten correct en bijgewerkt zijn. U bent verantwoordelijk voor alle gebruik van uw account.

2.8 Aankoopdetails

Om een aankoop te doen, moet u de bestelprocedures volgen die zijn beschreven via de service. Prijsinformatie voor diensten en de procedures voor betaling en levering worden weergegeven via de service en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

2.9 Wijzigingen in de Algemene voorwaarden

Wij kunnen op elk moment en naar eigen goeddunken deze Gebruiksvoorwaarden, inclusief ons Privacybeleid, aanpassen met of zonder kennisgeving aan de Klant. Een dergelijke wijziging zal onmiddellijk van kracht worden bij open posting. Uw voortgezette gebruik van onze Service en deze Site na een dergelijke wijziging vormt uw bevestiging van deze aangepaste voorwaarden.

Het Woxygen-logo en andere Woxygen-tekens, afbeeldingen en scripts zijn handelsmerken van Woxygen. Geen van de Woxygen-handelsmerken mag worden gekopieerd, gedownload of anderszins worden geëxploiteerd.

Neem contact met ons op

Neem contact met ons op